آخرین بار

این گردنبند را تا آخر عمر

از گردنم باز نمی کنم

وقتی موقع جدا شدن از آغوشت

به لباست گیر کرد و

گذاشت برای آخرین بار

خوب صورتت را ببینم..

/ 107 نظر / 107 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لی لی

چه عاشقانه ی ساده و بی نظیری!

احسان

کــَـبــوتــــَربــی و بـا بــــاز اَز آن روزی کـِه مـادر زادِه ام تـَنـهـا و رَنـجـورَم دو بـالـَم بـاز و مـَعـلـولـَم دو چـِشـمـَم بـاز ومـَن کـورَم مـَرا بـا اِخـتـیـار ِخـود بـِه دُنـیـایـَم نـَیـاوَردَنـد مـَن آن مـَحـصـول ِشـَهـوانـی شـَبـَم؛کـورَم دو کـَفـتـَر کـَز فـِراق ِهـَم پـَر ِپـَروازِشـان تـَر بـود بـِه گـَرمـای ِهـَم آغـوشـی کـِه حـاصـِل کـَفـتـَری نـو بـود مـَرا تـا نـُطـفـِه ای بـودَم گـُمـانـَم بـاز خـواهـَم شـُد دو چـِشـم خـود کـِه وا کـَردَم بـِه مـادَر ایـن چـِنـیـن گـُفـتـَم مـَنـی بـازَم درون ِتـُخـم هـَر دَم مـی شـِنـیـدَم بـارهـا گـویـا پـِدَر مـی گـُفـت آرامـی بـِگـیـر هـَر دَم گـُمـانـَم بـاز مـی آیـَد یـَقـیـن کـَردم کـِه مـَن بـازَم درون فـِکـر ِخـود گـُفـتـَم پـِدَر؛ بـازَم ولـی یـِکـبـار مـی آیـَم نـَدانـِسـتـَم سـِفـیـدی بـَر تـَن ِمـادَر مـَرا آتـَش زَنـَد رویا سـِِفـیـدی را گـُمـانـَم حـُکـم ِبـازی را سـَنـَد مـی زَد پـَر ِپـَرواز مـَن رویـیـد و دیـدَم بـارالـهـی جـَعـبـِه ی ِرَنـگـَت دِگـَر جـُز رَنـگ ِبـی رَنـگـی نـَدارَد هـیـچ پـَر و بـالـی گـُشـو

احسان

و در این دشت وسیع از میان همه باغ دل من جسم مرا سوی این باغ کشاند و در این باغ وسیع این همه دار و درخت دل من دست مرا سوی این شاخه کشاند چشم من هاله ای از سیب بدید از میان همه سیب-سیب قرمز دل من را بربود دست در شاخه و سعیی که رسم به همان سیب که قلبم بربود سعی من لرزه بر اندام همه دار فکند ترس بر خاک زمین خوردن سیب ترس رنجاندن سیب دست یازی به همان شاخه ی تاک و رسیدن به همان غایت من همه را ویران کرد روزها تکیه بر اندام درخت منتظر تا که فرو افتد سیب باد گفتم که اگر سیب بود قسمت تو گر خدا کنیفکون بر سر عالم ریزد باز آن سیب فقط آن تو است و من اکنون به امیدی که بود قسمت من تا ابد پای درخت چشم بر سیب خودم خواهم دوخت

فروغ

عاااااااااااااااااااااااااالی

ترنم

غمگین تلخ اما قشنگ.به دلم نشست وباخودم اینطوری استدلال کردم هر چه از دل براید بردل نشیند.خوشحال میشم به وب لاگم سر بزنیnafashayeashegh.blogfa.com

چشمسبز

[گل] [قلب][سلام][قلب] [گل] زمستون میرود برفها همه آب میشه بیدار بشیم مثل گل از خواب نگاهمون بشه زیبا بهاری بمونیم شاد باهم فکر یاری [گل] [بزیبایی نغمه هایت زیبا بمونی] [گل] سلامتی قرین لحظه های زندگی شادتان[قلب]چشمسبز